ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇങ്ങനെ തയാറാക്കി നോക്കൂ.

ചേരുവകൾ

അലങ്കരിക്കാൻ

തയാറാക്കുന്ന വിധം